Náhradní plnění

Co je vlastně náhradní plnění a k čemu slouží? NP je nástroj státu, kterým zabezpečuje sociální potřeby skupiny znevýhodněné na trhu práce a podporuje její zaměstnavatele. Touto skupinou jsou lidé se zdravotním handicapem, kteří ve většině případů musejí při hledání zaměstnání překonávat překážky vázané na konkrétní zdravotní omezení.

NP se týká pouze firem s počtem zaměstnanců vyšším než 25. Každá takováto firma musí zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením.

Pokud tento povinný podíl firma nedodrží, má další dvě možnosti jak zákonnou podmínku splnit. Méně šťastnou variantou je placení tzv. odvodu, tedy pokuty státu za nesplnění, peníze, které z firmy nenávratně odcházejí. Tato pokuta je ve výší 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy, za rok a každého zaměstnance s postižením, kterého firma nezaměstnává.

Druhou možností je nákup zboží či služeb od poskytovatele náhradního plnění. Takovým poskytovatelem je společnost, jež zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením. Nákup je firma povinna realizovat ve výši sedminásobku průměrné mzdy. V ideálním případě společnost nalezne poskytovatele obchodujícího komoditou, jež tvoří režijní náklady firmy v potřebné výši. To se v některých případech nedaří a firmy tak musí odvádět část peněz do státní pokladny.

Novým trendem v oblasti náhradního plnění, který využívají progresivní firmy, je vytváření služeb na míru. Jedná se o spolupráci firmy zaměstnávající více jak 25 lidí a poskytovatele NP, kde výsledkem je nalezení procesu tvořícího nedílnou součástí činnosti firmy a jeho převedení do oblasti náhradního plnění. Tímto způsobem lze trvale odstranit finanční úniky spojené s neplněním zákonné podmínky.

Zajímá Vás cokoli ohledně náhradního plnění? Napište